Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Kaźmierz NI.6721.7.8.2016/17 z dnia 6 marca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytyń rej. ul. Lipowej i Okrężnej, Gmina Kaźmierz - Aktualności, menu 1235, artykuł 4326 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaźmierz NI.6721.7.8.2016/17 z dnia 6 marca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytyń rej. ul. Lipowej i Okrężnej, Gmina Kaźmierz

NI.6721.7.8.2016/17

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaźmierz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytyń rej. ul. Lipowej i Okrężnej, Gmina Kaźmierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747) [dalej ustawy PiZP] oraz art. 46 i art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) [dalej ustawy OOŚ] w związku z uchwałą Nr XXIX/185/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytyń rej. ul. Lipowej i Okrężnej, Gmina Kaźmierz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 13 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce aktualności/ogłoszenia oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Kaźmierzu w pok. 27 w godzinach urzędowania. Zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny (nr 612937334) w celu uzgodnienia terminu wizyty w tut. urzędzie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się dnia 20 marca 2023 r. o godzinie 16.00 w siedzibie tut. urzędu tj. ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 ustawy PiZP oraz z ustawą OOŚ każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w dokumentacji dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,
  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Pocztowej ePUAP,

natomiast uwagi dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: gmina@kazmierz.pl lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kaźmierz w godzinach urzędowania.

Uwagi składa się z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kaźmierz.

 

PONŚ_Kazmierz_Bytyń (PDF, 2.9 MB)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej zwanym RODO, w związku z art. 17 pkt 1 i 9 oraz art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) jako Administrator danych osobowych informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz, nr tel. 61 29 18 065, mail: gmina@kaźmierz.pl

2.Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Marta Andraszak, adres e-mail: iod@kazmierz.pl

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w związku z prowadzeniem procedury planistycznej dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 17  pkt 1 i 9 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także art. 39 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.).

5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm) a gdy okres przechowywania danych osobowych nie wynika z przepisów ww. ustawy zgodnie z art. 6postępowanie z dokumentacją archiwalną ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, można uzyskać tylko w przypadku, gdy ujawnienie tych źródeł nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

- poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że podane dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.

9.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryka

sporządzono
2023-03-06 przez Cieślik Małgorzata
udostępniono
2023-03-06 07:30 przez Ozimek Tomasz
zmodyfikowano
2023-03-10 14:25 przez Ozimek Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
30
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.