Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Wnioski do pobrania Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, bieżące, menu 1359 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439),
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
 • Uchwała Nr XXXII/178/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kaźmierz (Dz. Urz. Woj. WLKP. Z 2013 r. poz. 925).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  do którego należy załączyć:
  • udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, o którym mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
  • Ksero dowodu rejestracyjnego samochodu (-ów),
  • Udokumentowanie prawa do terenu służącego do parkowania pojazdów specjalistycznych,
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 107,00 zł za zezwolenie,
 • 54,00 zł za zmianę zezwolenia (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. roku o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) część III pkt. 42 i 46 załącznika do ustawy,
 • 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwa lub prokury.

Termin odpowiedzi:

 • Do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne:

 • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii w godzinach pracy Urzędu),
 • Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.
 • Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617).

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (PDF, 142 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (DOCX, 27 KB)

Metryka

sporządzono
2020-09-18 przez Dryjańska Agnieszka
udostępniono
2020-09-18 00:00 przez Ozimek Tomasz
zmodyfikowano
2022-04-29 13:41 przez Ozimek Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
271
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.