Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Wnioski do pobrania Wydział Nieruchomości i Inwestycji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, bieżące, menu 1367 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Podstawa prawna:

 • Art. 71 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) – „Uooś”.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Załączniki:
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w formie pisemnej oraz zapis w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych 4 egzemplarze (5 egzemplarzy - jeżeli przedsięwzięcie stanowi instalację w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169)),
 • wniosek o ustalenie zakresu raportu wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz zapis w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych 4 egzemplarze (5 egzemplarzy - jeżeli przedsięwzięcie stanowi instalację w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169)),
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie „Uooś”,
 • mapa przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmująca obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie „Uooś” (dotyczy przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 - 5 prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym:
  • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów, oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla – udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
  • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykorzystania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
  • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
  • decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopalin - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze),
 • mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie „Uooś”wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic tego terenu. Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, za wyjątkiem przedsięwzięć dla których należy złożyć mapę sytuacyjno-wyskościową,
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione: numer księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie „Uooś”,
 • wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji (w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej),
 • analiza kosztów i korzyści o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji – oryginał,
 • w przypadku prowadzenia spraw przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 205 zł – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 17 zł – pełnomocnictwo

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, a w przypadku pełnomocnictwa z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego jego udzielenie.

Zwolnione od opłaty skarbowej są min: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego (art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej). 

Termin odpowiedzi:

 • Od 2 do 4 miesięcy, jest to związane min. z koniecznością uzyskania w toku postępowania niezbędnych opinii i uzgodnień

 Jednostka i stanowisko odpowiedzialne:

 • Wydział Nieruchomości i Inwestycji – Inspektor

Tryb odwoławczy:

 • Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi:

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).
 • Raport musi zawierać datę sporządzenia, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów.
 • Do raportu należy załączyć oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia musi zawierać informacje zgodnie z art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.).
 • Kartę informacyjna przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawca jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (PDF, 161 KB)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (DOCX, 27 KB)

Wniosek o ustalenie zakresu raportu (PDF, 126 KB)

Wniosek o ustalenie zakresu raportu (DOCX, 19 KB)

Metryka

sporządzono
2020-09-18 przez Hudzińska Agnieszka
udostępniono
2020-09-18 00:00 przez Ozimek Tomasz
zmodyfikowano
2022-04-27 15:27 przez Ozimek Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
283
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.