Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Wnioski do pobrania Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Usuwanie drzew i krzewów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Usuwanie drzew i krzewów, bieżące, menu 1355 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Usuwanie drzew i krzewów

Usuwanie drzew i krzewów

I. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUWANIA DRZEW:

Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55),właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Wójta Gminy Kaźmierz zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli:

 • jest osobą fizyczną, a usuwanie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • obwód pnia  drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • powierzchnia skupiska usuwanych krzewów przekracza 25 m2

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie, do którego należy dołączyć:
  • rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzew(a) na nieruchomości na tyle szczegółowy aby po 5 latach można było zidentyfikować miejsce, gdzie rosło drzewo
 • zgoda właściciela/właścicieli*, gdy zgłaszający nie jest właścicielem

 Opłaty:

 • za zgłoszenie – zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. roku o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, część III pkt. 44 ppkt. 6) załącznika do ustawy,
 • jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej  i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

Termin załatwienia sprawy:

 • W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje się oględzin. W terminie 14 dni od dnia oględzin Organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin.
 • Organ, może przed upływem terminu, (14 dni po oględzinach) wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
 • W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

II. ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Wniosek składają:

 • właściciele niebędący osobami fizycznymi,
 • osoby fizyczne, gdy usuwanie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek, do którego należy dołączyć:
  • mapkę lub rysunek określającą usytuowanie drzew/krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.
  • zgoda właściciela/właścicieli*, gdy zgłaszający nie jest właścicielem
  • projekt zagospodarowania działki wykonany przez projektanta uprawnionego w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane – określający usytuowanie drzew/krzewów
  • oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz wspólnot)
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego
  • projekt planu nasadzeń zastępczych (art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a) i b) ustawy o ochronie przyrody,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków lokalizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 83b ust. 1 pkt. 10 ustawy o ochronie przyrody))
  • zezwolenie w stosunku do gat. chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13, i 15 ustawy o ochronie przyrody jeżeli zostało wydane
  • oryginał lub uwierzytelniony  zgodnie z art. 33 § 3 kpaodpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w przypadku działania przez pełnomocnika
  • załączniki dodatkowe np. dokumentacja fotograficzna

Opłaty:

 • za wydane zezwolenie – zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. roku o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm., część III pkt. 44 ppkt. 6) załącznika do ustawy
 • opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobierana w trybie i na zasadach określonych w art. 84 – 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55).

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 60 dni.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii UG w godzinach pracy Urzędu).
 • Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

III. ZŁOMY I WYWROTY

 • Nie wymaga zezwolenia usunięcie drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów potwierdzających, że drzewa/ krzewy stanowią złom lub wywrot (Art. 83f ust. 1 pkt. 14b) ustawy o ochronie przyrody – Dz. U. z 2020 poz. 55).
 • WYWROT – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej
 • ZŁOM - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlane

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przeprowadzenie oględzin

Opłaty:

 • za złożony wniosek – zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. roku o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm., część III pkt. 44 ppkt. 6) załącznika do ustawy

Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG w Kaźmierzu, pok. nr  13.

Sposób złożenia dokumentów:

 • Kancelarii UG – w godzinach: pon. 800-1700; wt., śr., czw. 730-1530, pt. 730-1430
 • Listownie na adres Urzędu Gminy w Kaźmierzu; ul. Szamotulska 20; 64-530 Kaźmierz

Uwagi:

 • Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 • W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 13 UG w Kaźmierzu.

Podstawa prawna:

 • art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55)

 

Formularze do pobrania:

Drzewa - Projekt planu nasadzeń zastępczych (PDF, 76 KB)

Drzewa - Projekt planu nasadzen zastępczych (DOCX, 12 KB)

Drzewa - Wniosek o przeprowadzenie ogledzin - złomy i wywroty (PDF, 114 KB)

Drzewa - Wniosek o przeprowadzenie ogledzin - złomy i wywroty (DOCX, 14 KB)

Drzewa - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie (PDF, 108 KB)

Drzewa - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie (DOCX, 17 KB)

Drzewa - Zgłoszenie zamiaru usunięcia (PDF, 130 KB)

Drzewa - Zgłoszenie zamiaru usunięcia (DOCX, 28 KB)

Metryka

sporządzono
2020-09-18 przez Dryjańska Agnieszka
udostępniono
2020-09-18 00:00 przez Ozimek Tomasz
zmodyfikowano
2022-04-29 13:02 przez Ozimek Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
412
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.