Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Wnioski do pobrania Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów, bieżące, menu 1336 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów

Nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL,
 • odpis skrócony aktu urodzenia – kopia (jeśli został sporządzony),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa – kopia (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński),
 • dowód osobisty lub paszport (kopia dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości i obywatelstwa wnioskodawcy),
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób niezameldowanych),
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

 • 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik.

Termin odpowiedzi:

 • Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:

 • Brak.

Uwagi:

 • Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom polskim zamieszkującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości oraz cudzoziemcom zamieszkującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela Unii Europejskiej, uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, uzyskaniem statusu uchodźcy, uzyskaniem ochrony uzupełniającej, uzyskaniem azylu, uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany, uzyskaniem ochrony czasowej, uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a także członkom rodziny cudzoziemca zamieszkujących na terenie RP, którzy uzyskali status uchodźcy lub udzielono im ochrony uzupełniającej. O nadanie numeru PESEL z urzędu występuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia w stosunku do dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy oraz organ wydający polski dokument tożsamości.
 • W przypadku osób niewymienionych powyżej, które obowiązane są do posiada numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów Minister Spraw Wewnętrznych nadaje numer PESEL na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej. Oznacza to, że na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że jest on zobowiązany do posiadania numeru PESEL na podstawie określonego przepisu prawa. Należy wskazać konkretny przepis prawa, który zobowiązuje wnioskodawcę do posiadania numeru PESEL.  Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem organu gminy właściwego do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
 • Upowszechnienie numeru PESEL nie podlega opłacie skarbowej, natomiast wydanie zaświadczenia zawierającego odpis przetworzonych danych, w tym numeru PESEL, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Procedura postępowania w tym zakresie została opisana pod hasłem: Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów.pdf

Metryka

sporządzono
2020-09-17 przez Maćkowiak Iwona
udostępniono
2020-09-17 00:00 przez Ozimek Tomasz
zmodyfikowano
2020-09-17 13:26 przez Ozimek Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
300
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.