Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse i majątek Gminy Archiwum Budżet 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2006, bieżące, menu 1159 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2006

Budżet 2006

Uchwała XLII/254/05
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 21 grudnia 2005r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2006r.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art.109, art.116 ust.1,4,5, art.122, art.124, art.128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych(Dz.U.z 2003r Nr 15, poz.148, Nr45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703, z 2005 Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565), Rada Gminy Kaźmierz uchwala co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu Gminy na 2006r. w wysokości 17.825.130,00zł, zgodnie z zał.nr 1.

§ 2. Określa się wydatki budżetu Gminy na 2006r. w wysokości 18.700.565,00zł, zgodnie z zał.nr 2.

§ 3. Dochody ustalone w §1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.308.390,00zł, zgodnie z zał.nr 3.

§ 4. Wydatki ustalone w §2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.308.390,00zł, zgodnie z zał.nr 3.

§ 5. Określa się źródła pokrycia deficytu, zgodnie z zał.nr 4.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00zł.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z zał.nr 5.

§ 8. Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37.900,00 zł i plan wydatków w kwocie 37.900,00 zł,
zgodnie z zał.nr 6.

§ 9. Określa się plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w kwocie 1.789.327,00 zł, plan wydatków w kwocie 2.107.398,00 zł oraz plan dotacji przedmiotowej w kwocie 318.071,00 zł, zgodnie z zał.nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z zał.nr 8.

§ 11. Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z zał.nr 9.

§ 12. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł i plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskieg nr 16, poz. 449 z dnia 30 stycznia 2006 r.- uchwała Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej nr SO-0951/67/18/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenie opinii o możliwości sfinansowaniea deficytu budzetu Gminy Kaźmierz i poz. 448 z dnia 30 stycznia 2006 r. - uchwała Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej nr SO-0951-68/18/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognoży kwoty długu Gminy Kaźmierz [ Dzienniki Urzędowe ]

Metryka

sporządzono
2006-03-13 przez
udostępniono
2006-03-13 11:13 przez Iwona Krata
zmodyfikowano
2006-03-13 11:13 przez Iwona Krata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
360
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.